Ogólne Warunki Sprzedaży

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („OWS” bądź „Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich transakcji realizowanych przez Merlin Plast Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmacka 28a/16, 02-972 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000610998, NIP: 1132907074, kapitał zakładowy: PLN 205.000,00, (“Sprzedawca”), których przedmiotem jest sprzedaż towarów, w szczególności, tworzyw sztucznych oraz odpadów z tworzyw sztucznych, modyfikowanych tworzyw sztucznych – kompaundów, blend, stopów, oraz/lub kompozytów polimerowych jak również związanych z nimi usług („Towary”) zidentyfikowanych poprzez odesłanie oraz/lub opisanych w ofertach, potwierdzeniach zamówień, modyfikacjach zamówień lub fakturach („Dokumenty Handlowe”) skierowanych przez Sprzedawcę do osoby zidentyfikowanej w tychże Dokumentach Handlowych, która wyraża wolę nabycia Towarów („Kupujący”). Bez względu na jakiekolwiek działania czy zaniechania personelu Sprzedawcy, Dokumentacja Handlowa sporządzana jest wyłącznie w oparciu o niniejsze Warunki, które mogą zostać włączone do tejże Dokumentacji Handlowej również poprzez wzmiankę wskazującą stosowną witrynę internetową zawierającą ich treść. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami” a każdy z nich z osobna „Stroną”.
1.2. W przypadku transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są Towary należy stosować wyłącznie niniejsze Warunki, o ile jakiekolwiek inne warunki nie zostaną wyraźnie zastrzeżone na piśmie przez Kupującego, doręczone opiekunowi klienta przed przystąpieniem do wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę, wzajemnie uzgodnione z uwzględnieniem relacji do niniejszych Warunków oraz potwierdzone na piśmie przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron. W przypadku, gdy stosunki gospodarcze pomiędzy Stronami opierają się na długoterminowej umowie współpracy bądź jakiejkolwiek innej umowie ramowej, w razie jakichkolwiek sprzeczności z uregulowaniami „OWS”, postanowienia umowy, o której mowa będą rozstrzygające.
1.3 Co do zasady niniejsze Warunki mogą być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, wobec czego potwierdzenie OWS przez Kupującego z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia ich treści realizowanych w sposób inny niż bezpośrednie negocjacje według formuły opisanej w Punkcie 1.2, nie będzie wiążące dla Sprzedającego. Zmiany lub uzupełnienia zastrzeżone w odpowiedzi Kupującego w sposób opisany w Punkcie 1.2 powyżej, poczytuje się za przyjęcie Dokumentów Handlowych oraz zawarcie umowy kupna-sprzedaży, chyba że dotyczą one specyfikacji (zdefiniowanej w Karcie Technicznej), ilości, ceny bądź harmonogramu dostaw Towarów. Jednakże, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń poczytuje się Dokumenty Handlowe za niewiążące a transakcję kupna-sprzedaży za niezawartą.
1.4 Umowa pomiędzy Sprzedawcą oraz Kupującym obejmująca postanowienia niniejszych Warunków dochodzi to skutku w przypadku: (i) potwierdzenia przez Kupującego na piśmie Warunków oraz Dokumentów Handlowych; (ii) wystawienia przez Kupującego zamówienia w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy; (iii) przyjęcia dostawy lub zgody Kupującego na wysyłkę Towarów; (iv) jakiegokolwiek innego działania lub zaniechania Kupującego związanego z wysyłką/dostawą Towarów, które świadczy o dojściu do skutku transakcji kupna/sprzedaży; w zależności, co nastąpi wcześniej. Sprzedawca może uzależnić przystąpienie do produkcji Towarów od złożenia zamówienia lub potwierdzenia przyjęcia oferty na piśmie przez Kupującego.
1.5 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 1.2 powyżej, niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, potwierdzenia zamówień, oferty, propozycje czy jakiekolwiek oświadczenia woli dotyczące Towarów, które wymienione są w Dokumentach Handlowych. W przypadku, gdy Kupujący uprzednio złożył ofertę kupna Towarów, potwierdzenie przyjęcia takiej oferty przez Sprzedawcę następuje pod warunkiem akceptacji niniejszych Warunków przez Kupującego. Niedokonanie zawiadomienia Kupującego o braku zamiaru zawarcia umowy na warunkach przywołanych, załączonych lub umieszczonych w zamówieniu Kupującego nie może być poczytywane za rezygnację Sprzedawcy ze stosowania niniejszych Warunków.
1.6 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej na piśmie, żadne działania czy zaniechania wynikające z niniejszych Warunków nie tworzą zobowiązania do zakupu lub sprzedaży w przyszłości jakichkolwiek Towarów innych niż te wymienione w poszczególnych Dokumentach Handlowych. W przypadku gdyby Sprzedawca dostarczał w przyszłości Towary Kupującemu dla takich transakcji kupna sprzedaży wiążące będzie obowiązujące wtedy wydanie Warunków. Każde nowe wydanie OWS udostępniane będzie w serwisie internetowym Sprzedawcy – www.merlinplast.com oraz zidentyfikowane stosowną wzmianką zamieszczoną w Dokumentach Handlowych skierowanych do Kupującego.


Oferty

2.1 Sprzedawca pozostaje związany ofertą w terminie w niej oznaczonym, a jeżeli termin taki nie został oznaczony, w ciągu trzydziestu (30) dni od daty oferty. W przypadku jednakże, gdy Sprzedawca wyraźnie zaznaczy, że termin w ciągu, którego oczekiwać będzie odpowiedzi na ofertę jest nieoznaczony, pozostanie związany taką ofertą do czasu jej odwołania. Bez względu na miejsce wystawienia oferty wszelkie transakcje kupna-sprzedaży zawarte na jej podstawie poczytuje się za zawarte w siedzibie Sprzedawcy.
2.2. Jakiekolwiek informacje przekazywane przez personel Sprzedawcy w inny sposób niż na piśmie, zidentyfikowane bądź nie, jako oferta oraz zarejestrowane bądź nie, przy użyciu jakiegokolwiek systemu elektronicznego bądź systemu rejestracji obrazu, dźwięku czy tez innego środka archiwizacji poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Oświadczenia sporządzone na piśmie przez Sprzedawcę nie będą posiadały waloru oferty, jeżeli nie będą określać specyfikacji oferowanych Towarów za pomocą załączonych lub przywołanych odpowiednich Kart Technicznych, oraz jeżeli cena, ilość, sposób pakowania oraz miejsce dostawy takich Towarów nie będzie jednoznacznie określone. W przypadku gdyby oferty wystawiane były za pośrednictwem platform elektronicznych, oprócz niniejszych Warunków zastosowanie mieć będą także postanowienia regulujące korzystanie z takich platform, (jeżeli takie będą obowiązywać). Wymagania kodeksu cywilnego w zakresie ofert składanych w postaci elektronicznej nie mają zastosowania. Specyfikacje (inne niż te zawarte w Kartach Technicznych), opisy oraz rysunki Towarów zamieszczone w katalogach, broszurach, witrynach internetowych czy też innych materiałach reklamowych Sprzedawcy służą jedynie do celów poglądowych i nie stanowią elementu oferty, o ile w takiej ofercie wyraźnie nie powołano się na nie na piśmie.


Cena

3.1 Ceny Towarów wskazane są w Dokumentach Handlowych. Ceny podawane są w walucie wskazanej w Dokumentach Handlowych oraz, o ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, płatne są w walucie wskazanej. Ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT ani innych podatków oraz opłat celnych. Wszelkie podatki oraz inne opłaty publicznoprawne związane z produkcją, sprzedażą oraz korzystaniem z Towarów, które Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić i pobrać od Kupującego, Kupujący zobowiązany jest uiścić Sprzedawcy, chyba, że dostarczy zaświadczenie dokumentujące stosowne zwolnienie podatkowe akceptowane przez właściwy organ podatkowy.
3.2 Cena poszczególnych Towarów wskazanych w Dokumentach Handlowych jest ceną wyłącznie za te Towary i nie obejmuje praw licencyjnych, autorskich ani własności przemysłowej, technologii i receptur czy też dokumentacji związanej z procesem produkcji.


Warunki Płatności

4.1 O ile Sprzedawca nie udzielił Kupującemu na piśmie kredytu kupieckiego ani nie ustalono innych warunków płatności w Dokumentach Handlowych, wraz ze złożeniem zamówienia wymagana jest zapłata zaliczki na poczet ceny Towarów. Faktury będą wystawiane w dacie zapłaty zaliczki bądź, odpowiednio, w dacie wysyłki Towarów. W przypadku, gdy wiarygodność finansowa Kupującego ulegnie pogorszeniu lub też stanie się niesatysfakcjonująca lub suma gwarancyjna ubezpieczenia należności handlowych wynikających z udzielonego przez Sprzedawcę kredytu kupieckiego zostanie przekroczona przed całkowitą zapłatą ceny Towarów, Kupujący na żądanie Sprzedawcy zobowiązany jest przed wysyłką Towarów przedstawić instrument zabezpieczający akceptowalny przez Sprzedawcę. Uchybienie bądź odmowa spełnienia wymagań, które Sprzedawca może włożyć na Kupującego zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami upoważniać będzie Sprzedawcę do wstrzymania dostaw przez czas trwania takich uchybień lub odmowy bądź też do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać Towary częściami oraz gdy Kupujący nie realizuje płatności w terminie, Sprzedawca może wstrzymać kolejne dostawy lub też odstąpić od umowy w części dotyczącej Towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone. Realizacja uprawnień wynikających z opóźnienia w zapłacie, o których mowa powyżej, nie będzie w żaden sposób ograniczać prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania ani zobowiązania Kupującego w zakresie zapłaty za dostarczone już Towary.
4.2 Sprzedawca może żądać odsetek za czas opóźnienia w płatności w wysokości dwudziestu czterech (24) % w stosunku rocznym lub odsetek maksymalnych, w zależności, które są niższe. Odsetki takie naliczane będą od dnia wymagalności określonego na fakturze zgodnie z postanowieniami Punktu 4.1 powyżej, do dnia zapłaty. Wystąpienie Kupującego z jakimikolwiek roszczeniami przeciw Sprzedawcy, nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za Towary. Wyłącza się również prawo Kupującego do potrącenia wierzytelności wobec Sprzedawcy z należnościami za Towary. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o błędach stwierdzonych na fakturach za Towary.


Dostawa

5.1 O ile Dokumenty Handlowe wyraźnie nie stanowią inaczej, Towary sprzedawane są bez transportu, według formuły EXW, zakład produkcyjny Sprzedawcy, przy czym wszystkie warunki dotyczące dostawy będą interpretowane zgodnie z zasadami Incoterms 2010. Kupujący zobowiązany jest odebrać Towary z magazynu Sprzedawcy w terminie z nim uzgodnionym. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towarów w terminie siedmiu (7) dni od uzgodnionej daty dostawy, Sprzedawca uprawniony jest do zorganizowania na warunkach rynkowych transportu Towarów na koszt Kupującego oraz obciążenia go wynikającymi stąd kosztami magazynowania, kosztami administracyjnymi, manipulacyjnymi oraz innymi poniesionymi kosztami. W braku przeciwnych pisemnych postanowień, Sprzedawca może realizować dostawy Towarów częściami. Ze względu na podzielny charakter świadczenia zwłoka w dostawie częściowej nie może być podstawą do przyjęcia, że cała dostawa utraciła znaczenie dla Kupującego. Termin dostawy należy uznać za odpowiednio wydłużony o czas konieczny na wyjaśnienie z Kupującym błędnych lub uzyskanie brakujących informacji, jeżeli stanie się to przyczyną opóźnień w dostawie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia wszelkich roszczeń z tytułu ubytków lub uszkodzeń Towarów w transporcie (w przypadku, gdy ryzyko w transporcie spoczywa na Sprzedawcy), jeżeli nie zostaną one w czasie odbioru Towarów udokumentowane na stosownym formularzu zgłoszenia szkody przez Kupującego i potwierdzone przez kierowcę reprezentującego przewoźnika.
5.2 Jeżeli Dokumenty Handlowe przewidują warunki dostawy inne niż EXW oraz gestia transportowa należy do Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest zorganizować transport Towarów zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Kupującego, ale w braku takich instrukcji Sprzedawca według własnego uznania wybierze rodzaj transportu oraz przewoźnika. Wszelkie niestandardowe wymagania Kupującego w zakresie transportu uważa się za niezastrzeżone, jeżeli nie zostaną wyraźnie potwierdzone przez Kupującego po wprowadzeniu ich przez Sprzedawcę do Dokumentów Handlowych. W przypadku, gdy będzie to konieczne Sprzedawca może opłacić z góry koszty transportu i obciążyć nimi Kupującego umieszczając je, jako osobną pozycję na fakturze za Towary. Wszelkie warunki dostawy znajdujące się w Dokumentach Handlowych należy interpretować zgodnie z Incoterms 2010.

5.3 W przypadku, gdy Towary maja być wyprodukowane z tworzyw, blend oraz innych materiałów, które mają być dostarczone przez Kupującego, wszelkie daty dostaw Towarów znajdujące się w Dokumentach Handlowych staną się wiążące pod warunkiem, że zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę po otrzymaniu materiału do produkcji.
5.4 Kupujący zobowiązany jest uzyskać wszelkie zezwolenia, w szczególności licencje importowe, jakie mogą być wymagane przez zagraniczne organy administracji w związku z obowiązującymi regulacjami kontroli obrotu. Dostarczane Towary przeznaczone są do użytku w kraju przeznaczenia określonym w Dokumentach Handlowych. Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać informacje na temat zezwoleń wymaganych w razie reexportu Towarów.
5.5 Przed zawarciem transakcji kupna-sprzedaży Sprzedawca może udostępniać próbki Towarów, bądź też Towary eksperymentalne przeznaczone do prób i testów. W takim przypadku Punkt 8 – Przyjęcie Towarów, w zakresie dotyczącym uprawnień Kupującego z tytułu ubytków lub uszkodzeń Towarów w transporcie, oraz Punkt 9 – Gwarancja nie mają zastosowania. Na żądanie Kupującego Towary mogą być oferowane również z czasem dostawy krótszym niż standardowy czas dostawy, jeżeli jest ustalony, bądź krótszym niż wynikający z już uzgodnionego przez Strony harmonogramu dostaw. Takie przyspieszone dostawy Towarów będą wyraźnie zidentyfikowane oznaczeniem „EXPRESS” umieszczonym w Dokumentach Handlowych wystawionych w odpowiedzi na żądanie Kupującego w zakresie przyspieszenia dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że uruchomienie dostawy Towarów w trybie EXPRESS stanowi uprawnienie a nie zobowiązanie Sprzedawcy i jedynie potwierdzenie zamówienia na piśmie stanowić będzie zgodę Sprzedawcy na przyspieszenie dostawy. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia niniejszych Warunków, w przypadku trybu dostawy EXPRESS Sprzedawca nie udziela gwarancji na dostarczone Towary zważywszy na fakt, że nie zostały one skontrolowane co do jakości przed dostawą z uwagi na ograniczenia czasowe transakcji kupna-sprzedaży zawartej w trybie EXPRESS; Punkt 9 – Gwarancja nie ma zastosowania. Bez względu na jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków, które mogłyby być interpretowane odmiennie, niniejszym w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy zarówno w reżimie kontraktowym jak i deliktowym oraz jakąkolwiek inną odpowiedzialność powstającą w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Towarów oraz wynikającą z jakiejkolwiek szkody związanej z transakcją kupna-sprzedaży oraz dostawą Towarów w trybie EXPRESS bądź dostawą próbek Towarów lub Towarów eksperymentalnych przeznaczonych do prób i testów. Kupujący akceptuje powyższe ograniczenie odpowiedzialności, jako skuteczne i wiążące zasady podziału odpowiedzialności pomiędzy Stronami, uwzględniając fakt, że są to istotne postanowienia, bez których nie zostałyby dokonane transakcje kupna-sprzedaży Towarów w trybie EXPRESS bądź dostawa próbek Towarów lub Towarów eksperymentalnych przeznaczonych do prób i testów.
5.6 W przypadku, gdy Towary maja być wyprodukowane z tworzyw, blend oraz innych materiałów, które mają być dostarczone przez Kupującego, Strony mogą uzgodnić potrzebę zastosowania naddatku na straty produkcyjne, który Kupujący zobowiązany będzie uwzględnić przy dostawach materiału. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty materiału w granicach uzgodnionego naddatku. Wszelki złom plastikowy powstały w wyniku przetworzenia materiałów dostarczonych przez Kupującego będzie zgodnie z dyspozycją Kupującego dostarczony w wyznaczone miejsce lub złomowany na jego koszt. Jeżeli Kupujący nie wyda dyspozycji w terminie czternastu (14) dni od pisemnego wezwania Sprzedawcy, uprawnienie przechodzi na Sprzedawcę, który podejmie stosowną decyzję i obciąży Kupującego kosztami transportu bądź złomowania.


Przejście ryzyka i własności

6.1 O ile Dokumenty Handlowe nie stanowią inaczej niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą: (i) dostawy ustaloną zgodnie z Incoterms 2010; (ii) postawienia Towarów do dyspozycji Kupującego, w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru Towarów przez Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów będących przedmiotem zwrotu przechodzi na Sprzedawcę z chwilą ich dostawy. Kupujący nabywa własność Towarów z chwilą dostawy ustaloną zgodnie z Incoterms 2010.


Siła wyższa

7.1 Daty dostaw określane są przez Sprzedawcę z należytą starannością na podstawie okoliczności istniejących w chwili zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Sprzedawca dołoży należytej staranności, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru swojej działalności, aby dostarczyć Towary w uzgodnionej dacie. Sprzedawca nie będzie jednakże odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków będące skutkiem działania sił natury, pożarów, zalań, strajków i protestów pracowniczych, wypadków, awarii maszyn i urządzeń, aktów sabotażu i terrorystycznych, rozruchów i działań wojennych, braków na rynku materiałów, podzespołów, paliw lub energii, ograniczeń w pozyskiwaniu oraz/lub istotnej zmiany cen materiałów lub siły roboczej, przeszkód w transporcie lub braku środków transportowych, zagrożeń biologicznych o charakterze epidemicznym lub jakichkolwiek ograniczeń lub przeszkód narzuconych lub wywołanych działaniami organów władzy, przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi, orzeczeniami sądowymi bądź też wywołanych jakimikolwiek okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Sprzedawcy w zwykłych warunkach. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, Sprzedawca może alokować produkcję oraz dostawy pomiędzy niektórych bądź wszystkich swoich klientów oraz na własne potrzeby.
7.2 Sprzedawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, aby poinformować Kupującego o charakterze okolicznościami pozostających poza kontrolą Sprzedawcy oraz spodziewanym czasie ich ustąpienia oraz dołoży należytej staranności, aby uniknąć lub usunąć ich przyczynę oraz podjąć działalność w możliwie najkrótszym terminie. Transakcja kupna-sprzedaży dotknięta takimi okolicznościami nie wygasa, lecz termin jej realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania okoliczności poza kontrolą Sprzedawcy, chyba, że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.


Przyjęcie Towarów

8.1 Kupujący w chwili dostawy Towarów na miejsce przeznaczenia zobowiązany jest dokonać kontroli ubytków lub uszkodzeń w transporcie oraz udokumentować wszelkie braki na formularzu zgłoszenia szkody stosowanym przez przewoźnika. Nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu kontroli Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich niezgodnościach. Brak notyfikacji skierowanej do Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie stanowić będzie rozstrzygający dowód, że Towary zostały dostarczone we właściwej ilości oraz w stanie nieuszkodzonym. Wszelkie inne roszczenia Kupującego dotyczące, jakości Towarów wygasają, jeżeli nie zostaną zgłoszone w terminach określonych w Punkcie 9 – Gwarancja. Nie później niż w chwili potwierdzenia zamówienia Strony mogą uzgodnić na piśmie, że przed dostawą Kupujący przeprowadzi wstępną kontrolę Towarów w zakładzie Sprzedawcy.
8.2 Wszelkie roszczenia, w szczególności roszczenia dotyczące ubytków lub uszkodzeń w transporcie oraz roszczenia co do jakości Towarów Kupujący zobowiązany jest zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres biuro@merlinplast.com. Sprzedawca ma prawo zbadania Towarów będących przedmiotem roszczeń Kupującego w związku, z czym Kupujący zobowiązany jest umożliwić personelowi Sprzedawcy, za stosownym uprzedzeniem, dostęp do swoich magazynów oraz dokumentów w zakresie niezbędnym do zbadania jakości Towarów. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest dostarczyć mu próbki niezgodnych Towarów celem weryfikacji. Wysyłki zwrotne Towarów są wykluczone bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Sprzedawcę koszty wynikające z bezpodstawnych roszczeń Kupującego.
8.3 Sprzedawca nie odpowiada za dokładność odwzorowania, jeżeli kolor Towarów definiowany jest poprzez odesłanie do próbki bądź przez ogólny opis. Towary należy uznać za zgodne z wzorcem lub odpowiadające opisowi, jeżeli są akceptowalne, jako rzeczy średniej jakości zgodnie z powszechnie uznawanym zwyczajem handlowym obowiązującym w branży. Sprzedawca nie odpowiada również za niedokładność odwzorowania, jeżeli jest ona spowodowana, choćby w części, zastosowaniem w produkcji Towarów materiałów bądź procesów produkcyjnych czy przetwórczych odmiennych od tych, którym poprzednio były poddawane próbki.


Gwarancja

9.1 O ile nie zastrzeżono inaczej na piśmie, Sprzedawca nie daje żadnej gwarancji na zakupione Towary.
9.2 Wymienione powyżej postanowienia stanowią wyłączną gwarancję dotyczącą Towarów, która jest udzielona oraz przyjęta, w miejsce wszelkich innych gwarancji oraz uprawnień, czy to wyraźnych czy dorozumianych, wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, czy też z tytułu czynów niedozwolonych. W szczególności wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy ze względu na cel wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, czy tez za zapewnienia Sprzedawcy; wszystkie takie przepisy, warunki, postanowienia czy gwarancje są niniejszym, w sposób wyraźny wyłączone. Przysługują wyłącznie roszczenia gwarancyjne wymienione w niniejszych Warunkach.


Rozwiązanie, odstąpienie

10.1 Transakcje kupna-sprzedaży zawarte na podstawie niniejszych Warunków mogą być rozwiązane jedynie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie oraz pod warunkiem, że uprzednio zostały uzgodnione zasady, według których Sprzedawcy zrekompensowane zostaną szkody poniesione z tego tytułu, w szczególności dotyczy to pokrycia rzeczywistej straty wynikającej z zaciągniętych przez Sprzedawcę zobowiązań oraz przeciętnie uzyskiwanych w takich projektach zysków utraconych w związku z rozwiązaniem transakcji, o których mowa powyżej i może polegać na korekcie cen Towarów, które nadal mają zostać dostarczone. Przed zawarciem transakcji kupna-sprzedaży, Strony mogą uzgodnić na piśmie kwotę odstępnego oraz termin w ciągu, którego możliwe będzie odstąpienie od zawartej transakcji. Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od transakcji kupna-sprzedaży zawartej na podstawie niniejszych Warunków, jeżeli wprowadzone przez przepisy prawa ceny regulowane czy też podatki bezpośrednie, pośrednie, akcyzowe lub cła dotyczyć będą bezpośrednio Towarów uniemożliwiając jednocześnie Sprzedawcy zmianę ich ceny.