Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak Merlin Plast przetwarza Twoje dane osobowe. 

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest Merlin Plast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sarmackiej 28a/16, w Warszawie. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@merlinplast.com 

Czas przechowywania

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:

§  zawarcia i wykonania umowy dostawy towarów i usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 

§  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 

§  profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 

§  wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 

§  przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
 

§  dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 

§  analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 

§  obsługi zgłoszonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy tobą a Merlin Plast na dostawę towarów i usług.

W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

§  partnerom współpracującym z Merlin Plast w celu dostarczenia towarów w tym firmą transportowym i spedytorom i innym przewoźnikom.

§  podmiotom, które świadczą na rzecz Merlin Plast różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania towarów i usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

§  partnerom Merlin Plast wspierających procesy marketingowe, w tym agencją marketingowym, hostingodawcą, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

§  poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa


Podane przez Ciebie dane osobowe nie zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przysługuje Ci prawo do:

§  dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

§  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.

§  wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w Merlin Plast elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@merlinplast.com